9/24/2014

Acatistul Sfântului Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului

Share On Facebook ! Tweet This ! Share On Google Plus ! Pin It ! Share On Tumblr ! Share On Reddit ! Share On Linkedin ! Share On StumbleUpon !
Facere a Monahului Gherasim Micraghiannanitul

Troparul :
Luminătorule al dreptei credinţe, sprijinul Bisericii şi învăţătorule, podoaba monahilor, apărătorul cel nebiruit al teologilor, făcătorule de minuni Grigorie, lauda Tesalonicului, propovăduitorule al harului, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Condacul 1, glasul al 8-lea:

Pe păstorul Tesalonicului, cel prea vrednic

Şi pe luminătorul Bisericii cel prealuminat
Să-l lăudăm în cântări dumnezeieşti;
Căci s-a arătat locaş al luminii celei nepătrunse
Şi dăruieşteluminare şi har îmbelşugat
Tuturor celor ce strigă: bucură-te, Sfinte Părinte Grigorie!

Icosul 1:
Înger în lume, văzător al celor de sus, te-ai arătat Grigorie preafericite şi cu viaţa ta cea dumnezeiască te-ai învrednicit de daruri îngereşti ; pentru aceea, minunându-ne de strălucirea ta, Părinte, strigăm:
Bucură-te, cel prin care lumina dumnezeiască străluceşte,
Bucură-te, cel prin care întunericul a fost alungat,
Bucură-te, pajişte prea bine mirositoare a înţelepciunii,
Bucură-te, părtaş al învăţăturii celei bune, 
Bucură-te, înălţime neajunsă cu privirea a celor înalte,
Bucură-te, adânc neatins al darurilor duhovniceşti,
Bucură-te, că eşti strălucire a Bisericii,
Bucură-te, că te-ai arătat întărire a ortodocşilor,
Bucură-te, al credinţei luminător prea luminat, 
Bucură-te, făclie de nepătruns a harului,
Bucură-te, prin care grăitorii de nebunii vor tăcea,
Bucură-te, prin care grăitorii de Dumnezeu se vor bucura,
Bucură-te, Sfinte Părinte Grigorie!

Condacul al 2-lea:
Ochii sufletului tău, din tinereţe, Părinte, la Hristos Împăratul ridicându-ţi, ţi-ai întors faţa ta de la curţile împărăteşti şi slava celor pământeşti ai părăsit şi cu nevoinţe duhovniceşti urmând pe Domnul, ai auzit: Aliluia!

Icosul al 2-lea:

Toată ştiinţa cea din afară ai dobândit, prea fericite, ca un cunoscător şi prea înţelept, dar te-ai arătat, mai apoi, înfocat iubitor al frumuseţii celei nepieritoarea înţelepciunii lui Dumnezeu, Grigorie înţelepţind cu dumnezeieştile tale cuvinte, pe cei care cu evlavie strigăm către tine:

            Bucură-te, carte a purtărilor celor cuvioase,
Bucură-te, vistierie a luminii celei nematerialnice,
Bucură-te, pom cel mult roditor cu rădăcini de lumină,
Bucură-te, al evlaviei binemirositor laur, 
Bucură-te, floare de amarant răsărită din lucrarea cea tainică,
Bucură-te, finic plin de roadele rodirii celei duhovniceşti,
Bucură-te, că ţi-ai întors faţa de la rătăcirea cea din lume,
Bucură-te, că ai primit harul cel dăruit de Dumnezeu,
Bucură-te, slujitor preafierbinte al lui Hristos,
Bucură-te, cel ce eşti mai presus de ceea ce este stricăcios,
Bucură-te, cel ce ai făcut să vieze puterile sufletului,
Bucură-te, cel ce ai omorât năvălirile patimilor,
Bucură-te, Sfinte Părinte Grigorie!

                                                                 Condacul al 3-lea                  
Te-ai îmbrăcat cu putere sfântă în Athos, luând schima monahicească, şi în slăbiciunea trupului, te-ai supus pe tine la nevoinţe, Grigorie fericite, strigând Celui Ce te întărea pe tine: Aliluia!

Icosul al 3-lea :
Strălucind cu isihia şi cu nevoinţa stăruitoare în toate faptele şi vieţuirea ta, şi prin rugăciunea minţii te-ai unit cu Mântuitorul în taină, umplându-te de lumina dumnezeiască şi luminând pe cei ce strigă către tine:
Bucură-te, candelă a isihiei,
Bucură-te, pildă a înfrânării,
Bucură-te, lucrător al rugăciunii minţii,
Bucură-te, comoară a vieţuirii adevărate,
Bucură-te, vas de mare preţ al suflării Mântuitorului,
Bucură-te, gură de Dumnezeu purtătoare a vorbirii Duhului,
Bucură-te, că ai trecut dincolo de hotarele stricăciunii,
Bucură-te, că vezi slava lui Dumnezeu,
Bucură-te, cel ce vezi lumina cea dumnezeiadcă,
Bucură-te, cel ce vezi pe Dumnezeu şi eşti văzut de Acesta,
Bucură-te, cel ce ai zădărnicit nebuneştile tâlcuiri,
Bucură-te, cel ce ai alungat grozave ameninţări,
Bucură-te, Sfinte Părinte Grigorie!

Condacul al 4-lea :
Trăind în linişte, ca un înger, Părinte, te-ai umplut de dumnezeiască strălucire, şi fiind plin de lumina dumnezeiască, ai ieşit din Athos ca un soare, Grigorie, de Dumnezeu înţelepţitule, încălzindu-i pe cei care strigă : Aliluia !

Icosul al 4-lea :
Cu dumnezeiesc cuvânt, cu puterea înţelepciunii şi cu învăţăturile sfinte, ai respins, cugetătorule de Dumnezeu, învăţătura cea rea a lui Varlaam, minunându-i pe toţi cu harul tău, arătându-te învăţător dumnezeiesc celor ce strigă către tine acestea:
Bucură-te, liră a evlaviei,
Bucură-te, cădere a necredincioşilor,
Bucură-te, mare învăţător al Bisericii,
Bucură-te, cel plin de strălucire dumnezeiască nematerialnică,
Bucură-te, cuvântător preaînţelept al învăţăturilor celor drepte,
Bucură-te, sabie cu două tăişuriîmpotriva tuturor vrăjmaşilor,
Bucură-te, cel ce tai din rădăcină neghinele cugetului,
Bucură-te, grădinar al virtuţilor cereşti,
Bucură-te, cel mult în cuvântul harului,
Bucură-te, cel blând în toate şi fără de răutate,
Bucură-te, cel ce întăreşti sufletele credincioşilor,
Bucură-te, cel ce arzi pricinile patimilor,
Bucură-te, Sfinte Părinte Grigorie !

Condacul al 5-lea :
Cu limba ta grăitoare de cuvinte dumnezeieşti, în Sinod cu adevărat ai înfăţişat dogmele cele sfinte, Grigorie, ca unul ce ai fost de aceeaşi simţire cu Părinţii, împreună cu care strigi : Aliluia !

Icosul al 5-lea :
Ierarh cugetător de Dumnezeu, vistierie a virtuţilor şi tainic trăitor al dumnezeieştilor înălţări, ai fost cu dumnezeiasca alegere postor al Tesalonicului, dumnezeiesc şi înţelept, cuvioase, auzind de la noi acestea:
Bucură-te, gura teologilor,
Bucură-te, tărire a ortodocşilor,
Bucură-te, canon cel preadrept al preoţilor,
Bucură-te, icoană de Dumnezeu făurită a păstorilor,
Bucură-te, trâmbiţă dumnezeiască a învăţăturilor celor sfinte,
Bucură-te, izvor de Dumnezeu izvorât, care izvorăşte apa cea nouă,
Bucură-te, strălucit arhipăstor al Tesalonicului,
Bucură-te, apărător dumnezeiesc al Ortodoxiei,
Bucură-te, slujitor al luminii dumnezeieşti,
Bucură-te, învăţător al vieţii celei neprihănite,
Bucură-te, cel ce curăţeşti întinăciunea sufletului,
Bucură-te, cel ce trezeşti râvna credincioşilor,
Bucură-te, Sfinte Părinte Grigorie !

Condacul al 6-lea :
Propovăduitor al luminii dumnezeieşti, cu cuvinte dumnezeieşti ai devenit, ca unul ce ai fost părtaş al acesteia încă din viaţa aceasta, şi ai întunecat cu strălucirea cuvintelor pe cei care împotriva acesteia au ridicat glasul, pe toţi trezindu-i la adevăr, Grigorie, strigând lui Dumnezeu : Aliluia !

Icosul al 6-lea :
Strălucind în Sinod, ca un luminat teolog, cu gura înţelepciunii celei de negrăit, ai învăţat că fiinţa lui Dumnezeu este de neîmpărtăşit dar lucrarea lui Dumnezeu se împărtăşeşte celor ce strigă, Părinte:
Bucură-te, mare arătător al celor sfinte,
Bucură-te, dumnezeiescule arătător de Dumnezeu,
Bucură-te, tâlcuitorule al strălucirii celei de sus,
Bucură-te, strălucitule scriitor al îndumnezeirii,
Bucură-te, dumnezeiescule îndrumător al trezviei minţii,
Bucură-te, călăuzitorule al rugăciunii celei dinlăuntru nerătăcite,
Bucură-te, că te-ai umplut de daruri dumnezeieşti,
Bucură-te, că te-ai împărtăşit de luminări dumnezeieşti,
Bucură-te, cel ce ai văzut strălucirea lui Dumnezeu,
Bucură-te, cel ce întuneci patimile înţelepţilor,
Bucură-te, temelie a dogmelor ortodoxe,
Bucură-te, izvor de ape dumnezeieşti,
Bucură-te, Sfinte Părinte Grigorie!


Condacul al 7-lea :
Mare între ierarhi cu adevărat te-ai arătat, Grigorie înţelepte, descoperitor al celor dumnezeieşti, ca unul ce ai dus viaţa ca a Apostolilor şi te-ai împodobit cu minunatele lor înfăptuiri, Cuvioase, şi pe toţi ai chemat să cânte: Aliluia !

Icosul al 7-lea :
Nectar dumnezeiesc nematerialnic şi mană hrănitoarea de suflet şi miere din piatra izvorâtă, cum a spus David Împăratul, sânt întocmirile cuvintelor tale, Grigorie prealuminate, bucurându-I pe cei ce strigă unele ca acestea:
Bucură-te, limbă preadulce,
Bucură-te, vedere dumnezeiască,
Bucură-te, următor al Mântuitorului şi cel de un chip cu El,
Bucură-te, râvnitor al Părinţilor şi cu ei împreună sălăşluitor,
Bucură-te, cerească boare care împrospătezi sufletele,
Bucură-te, duhovnicească rouă care ne răcoreşti pe noi,
Bucură-te, mireasmă sfântă a vieţuirii celei curate,
Bucură-te, hrană desăvârşită a ospăţului duhovnicesc,
Bucură-te, vas al nectarului celui nemuritor,
Bucură-te, mustrător al mincinoaselor învăţături,
Bucură-te, far dumnezeiesc al celor înţelepţi,
Bucură-te, călăuză a popoarelor ortodoxe,
Bucură-te, Sfinte Părinte Grigorie !

Condacul al 8-lea :
Har străin s-a dat, îmbelşugat în revărsare, buzelor tale, arătătorule de Dumnezeu, din tine un râu mare ca din rai izvorând, Grigorie, care udă Biserica toată, strigînd Domnului : Aliluia!

Icosul al 8-lea :
Muntele Athosului, Părinte, împreună cu Tesalonicul, vestesc strălucitele tale lupte, şi toată Biserica credincioşilor te cinsteşte ca pe un dumnezeiesc arătător al înţelesului luminii celei mai presus de minte,prin care luminezi pe cei ce strigă:
Bucură-te, gura cea purtătoare de lumină,
Bucură-te, vasul cel de mir purtător,
Bucură-te, organ al strălucirii celor trei sori,
Bucură-te, ţarină desăvârşită a isihiei,
Bucură-te, casă de Dumnezeu luminată a lucrării celei dumnezeieşti,
Bucură-te, bogăţie de neînchipuit a vieţii în duh,
Bucură-te, că ai primit daruri dumnezeieşti,
Bucură-te, că ai răsturnat vorbăria deşartă a lui Varlaam,
Bucură-te, cel prin care Athosul este cinstit,
Bucură-te, faimă strălucită a Tesalonicului,
Bucură-te, putere neclintită a Ortodoxiei,
Bucură-te, Sfinte Părinte Grigorie !

Condacul al 9-lea :
Râuri din pântecele tale curg, prin tainică revărsare din cer, cum a spus Mântuitorul, Părinte cuvioase Grigorie, adăpând inimile însetate cu apa vieţii, strigând lui Dumnezeu : Aliluia !


Icosul al 9-lea :
Cu uşurinţă, Părinte, ai îndurat feluritele încercări, pentru Mărturisirea cea bună, şi precum aurul în foc încercat fiind tuturor ai strălucit, urcând spre cele mai bune pe cei care cu evlavie îţi stigă ţie acestea:
            Bucură-te, piatră a curajului,
            Bucură-te, stâncă a răbdării,
            Bucură-te, cel ce nu te înfricoşezi de a ispitelor năvală,
            Bucură-te, cel care ai stins focul patimilor,
            Bucură-te, zid de neclintit al Bisericii lui Hristos,
            Bucură-te, făclie mult luminoasă a poporului binecredincios,
            Bucură-te, că ai îndurat necazurile cu bucurie,
            Bucură-te, că Domnului te-ai înfăţişat cu slavă,
            Bucură-te, propovăduitor al tainelor lui Dumnezeu,
            Bucură-te, cel ce dai credincioşilor cele mântuitoare,
            Bucură-te, al sufletelor iconom dumnezeiesc,
            Bucură-te, prieten preaîndumnezeit al lui Hristos,
            Bucură-te, Sfinte Părinte Grigorie !

Condacul al 10-lea :
Cu cuvintele gurii tale, credinţa ortodoxă se propovăduieşte în Duhul cel Dumnezeiesc ; căci dumnezeieştilor Părinţi de altădată împreună-vieţuitor
Si împreună-simţitor făcându-te, graiurile lor laolaltă le-ai pus, Cuvioase, strigând : Aliluia !

Icosul al 10-lea :
Cu razele luminii celei necreate hrănindu-te, a celei ce a strălucit pe Tabor, slava şi frumuseţea şi strălucirea acesteia le descrii cu sfinţenie, şi-i trezeşti, Sfinte, spre împărtăşirea de ea pe cei ce strigă acestea:
            Bucură-te, al luminii celei necreate tainic cunoscător,
            Bucură-te, al patimilor ucigătoare de suflet izbăvitor,
            Bucură-te, al slavei celei viitoare pregustare,
            Bucură-te, al sufletelor celor întristate mângâiere,
            Bucură-te, că ai arătat nebună înţelepciunea lui Varlaam,
            Bucură-te, că ai făcut cunoscută bucuria Duhului,
            Bucură-te, podoabă dumnezeiască a Arhiereilor,
            Bucură-te, vistierie luminoasă a teologiei,
            Bucură-te, oglindă a luminii celei nemateriale,
            Bucură-te, seceră a învăţăturilor celor străine,
            Bucură-te, bucurie a ortodocşilor şi cinste,
            Bucură-te, cel ce faci să se plece fruntea duşmanilor,
            Bucură-te, Sfinte Părinte Grigorie !

Condacul al 11-lea :
Cu înaltă cugetare şi cu înţelepciune dumnezeiască ai propovăduit măreţiile lui Dumnezeu, şi faci să crească darurile roadelor celor dumnezeieşti ale Duhului, Sfinte Grigorie, celor curaţi cu duhul, de care se împărtăşesc cei ce strigă : Aliluia !

Icosul al 11-lea :
Luminătoare cu razele virtuţilor s-a arătat viaţa ta, Grigorie grăitorule de Dumnezeu, şi plină de lumină cu adevărat învăţătura ta, fericite ; căci lui Dumnezeu îi duci cu învăţăturile tale pe toţi cei care strigă unele ca acestea:
            Bucură-te, izvor al învăţăturii,
Bucură-te, temelie a Ortodoxiei,
Bucură-te, pildă de vieţuire sfântă,
Bucură-te, diadema Bisericii celei sfinte,
Bucură-te, minunat tâlcuitor al vieţii de curăţenie,
Bucură-te, grăitor sfânt al cuvântului harului,
Bucură-te,  cel care curăţeşti toată întinăciunea sufletelor,
Bucură-te, că îndrepţi pe a mântuirii cale,
Bucură-te, făclie a strălucirii celor nemateriale,
Bucură-te, luminător al cunoştinţelor celor de sus,
Bucură-te, prin care Biserica dănţuieşte,
Bucură-te, prin care credincioşii dumnezeieşte se bucură,
Bucură-te, Sfinte Părinte Grigorie !

Condacul al 12-lea :
Har dumnezeiesc cere, şi mântuirea sufletelor, Grigorie, înţelepte Ierarhe, pentru cei ce vin la tine cu evlavie şi cinstesc luptele tale cele strălucite ; căci ca un slujitor lumină străluceşti celor ce strigă : Aliluia !

Icosul al 12-lea :
Cântând suferinţele tale şi dumnezeieştile lupte, pe care le-ai săvârşit pentru Biserică, ceata binecredincioşilor totdeauna te laudă pe tine, Sfinte Grigorie, şi cu gură mulţumitoare, strigă către tine neîncetat unele ca acestea:
Bucură-te, tărie a Bisericii,
Bucură-te, neîncetat vorbitor al credinţei,
Bucură-te, cel care ai ruşinat pe vorbăreţul Achindin,
Bucură-te, cel care ai arătat puterea cea dăruită de Dumnezeu,
Bucură-te, cel care împreună cu Apostolii sălăşluieşti, ca unul ce le-ai urmat în toate,
Bucură-te, părtaş al răsăritului izvorât de Dumnezeu,
Bucură-te, luceafăr strălucitor al Tesalonicului,
Bucură-te, dulceaţă a sufletului meu,
Bucură-te, luptător dumnezeiesc al Ortodoxiei,
Bucură-te, strălucire a bisericii tale celei cinstite,
Bucură-te, dulce strălucire  a poporului tău credincios,
Bucură-te, Sfinte Părinte Grigorie !

Condacul al 13-lea :
O, Dumnezeiescule Părinte, cunoscător al tainelor celor negrăite, Sfinte Grigorie, culme a Părinţilor, primeşte glasurile poporului tău, şi dăruieşte acoperământul tău tuturor ; căci cu dreaptă credinţă alergăm şi Sfintei Treimi strigăm : Aliluia ! ( de trei ori)
Apoi iarăşi Icosul 1 :Înger în lume…şi Condacul 1 : Pe păstorul Tesalonicului… şi se face otpustul.
Rugăciune către Sfântul Grigorie Palama
            Oglindă a lui Dumnezeu te-ai făcut, Sfinte Părinte Grigorie, că pe cel după chipul Lui neîntinat l-ai păzit, şi mintea punându-ţi bărbăteşte stăpân asupra patimilor trupeşti, ai luat chipul cel după asemănare şi te-ai făcut casă preastrălucităa Sfintei Treimi. Fericită viaţă ai petrecut în lume, şi acum te veseleşti împreună cu mulţimile celor fericiţi, şi pe pământul celor blânzi ca un blând locuieşti, îmbogăţindu-te de la Dumnezeu cu darul minunilor, pe care le dăruieşti celor ce te cinstesc pe tine. Pentru aceasta, roagă-te lui Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.
                                           ( 10 martie 1996, Duminica a doua a Sfântului şi
                                           Marelui Post, a Sfântului Grigorie Palama )
                                                                                            Traducere : Preot Constantin Coman
«
Next
Postare mai nouă
»
Previous
Postare mai veche

Niciun comentariu:

Popular Posts

top navigation

       
   

Pagina de folos in lume

Labels

Inscris pe

Bloguri, Bloggeri si Cititori

Vizitatori pe blog